Strona turystyczna Krainy św. Anny
flaga UE logo leader logo PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych
z obszaru gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do obszaru przyłączyła Gmina Walce, a w 2008 Tarnów Opolski. Łącznie Stowarzyszenie skupia 10 gmin z 3 powiatów województwa opolskiego: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego.

W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie
z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne a także wiedzę
i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, tym samym do polepszenia życia mieszkańców.

Powierzchnia obszaru Stowarzyszenia wynosi 954 km², ludność zamieszkująca Krainę
to 111 122 osoby
(dane GUS na dzień 31.12.2006r. wg liczby osób zameldowanych).

Swą nazwę Stowarzyszenie zaczerpnęło z charakterystycznego wzniesienia, będącego wygasłym przed milionami lat wulkanem, jakim jest Garb Chełmu (406 m.n.p.m.), zwanym potocznie Górą św. Anny. Tu znajduje się Bazylika z bardzo cenną figurą Świętej Anny Samotrzeciej- stanowiąc miejsce święte - powód pielgrzymek tysiąca wiernych.

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno tworząc krajobraz, tak urzekająco piękny i niepowtarzalny. Kraina św. Anny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego, występują tu zarówno obszary wyżynne i nizinne. Bogactwo kulturalne Krainy tworzą unikalne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo parkowe oraz Perła Śląska Opolskiego, jakim jest kompleks kalwaryjsko-klasztorny w Górze św. Anny, ustanowiony w 2004 r. Pomnikiem Historii.

Niebagatelny wpływ na działalność kulturową ma mniejszość niemiecka, która również w postaci swoich klubów wiejskich prowadzi działalność. Ludność ma poczucie wspólnoty kulturowej, jest wiele wspólnych tradycji śląskich np. gwara, wodzenie niedźwiedzia, robienie koron żniwnych, kroszonek wielkanocnych oraz kulinaria kuchni śląskiej.
W codziennym życiu wytworzyła się społeczność tolerancyjna i otwarta, połączona wspólnym losem.

Centralną część Krainy św. Anny stanowi Park Krajobrazowy Góra św. Anny, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Zadaniem sieci jest ochrona wybranych elementów przyrody – najcenniejszych i najrzadszych w skali Europy.

Spośród 3 zgłoszonych do Komisji Europejskiej z województwa Opolskiego obszarów siedliskowych 2 znajdują się na terenie Krainy św. Anny: Góra św. Anny ( PLH160002) i Kamień Śląski (PLH160003). Wyznaczenie ostoi siedliskowej to nie tylko ogromna promocja na skalę europejską, ale także podstawa do ubiegania się o dodatkowe krajowe i unijne fundusze. Obszary naturowe naszej Krainy stanowią niezwykłą atrakcję dla turystów spragnionych piękna przyrody i dobrego stanu środowiska.

Zapraszamy, więc do nas gdzie czekają wspaniali i gościnni ludzie, piękne miejsca, nieskażona przyroda …

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub starą wersję programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash